Waterinlating Grutte Potten voor meer natuur en recreatie


Datum: 08-05-2015 - Bron: Friesemeren

Graafwerkzaamheden Grutte Potten - foto Friesemeren
Foto: Friesemeren

Maandag 11 mei wordt een deel van de Grutte Potten bij Sneek onder water gezet. Bestuurders van provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân zetten die ochtend de waterinlating in gang, door de schuiven van twee duikers open te draaien. Het is één van de maatregelen die ervoor zorgen dat het gebied meer ruimte krijgt voor natuur en recreatie. 

Het betreffende gebied ligt aan de rand van het Natura 2000-gebied tussen RCN de Potten en de Houkesleat. Afgelopen weken zijn sloten opengegraven en is het grasland afgeplagd. In combinatie met de waterinlating ontstaat zo een ondiepe zone, waar onderwaterplanten zich kunnen ontwikkelen, wat bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit. Dit past binnen het doel van Wetterskip Fryslân om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast is er meer ruimte voor de boezem en is de kade ingekort.

Zwaluwwand en vleermuisbunker

In het gebied zijn twee natuureilandjes en een nieuwe boezemkade aangelegd. Voor de noordse woelmuis ontstaat er zo een beter leefgebied, voor vissen een aantrekkelijk paaigebied. De zuidwesthoek van het gebied heeft een zwaluwwand en een bunker voor vleermuizen gekregen. Dit is een wens uit het Groenplan voor Offingawier, dat inwoners samen met Landschapsbeheer Friesland hebben opgesteld.

Aantrekkelijk voor recreanten

Ook voor recreanten gaat het 9 hectare grote gebied erop vooruit. Het wandelpad is opgeknapt en loopt langs twee bankjes en een uitkijkpunt op de hoek van de Houkesleat. Bovendien liggen er straks enkele kluun- en kanosteigers en een bruggetje bij de Griene Dyk.

Waterinlating

Op maandagochtend 11 mei vindt de waterinlating plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn!

Meer ruimte voor natuur en recreatie in Grutte Potten

Grutto Potten - kaart Google maps

(24/03/2015) Een 9 hectare groot gebied in de Grutte Potten bij Sneek krijgt meer ruimte voor natuur en recreatie. Door het afplaggen en het onder water zetten van grasland ontstaat hier een ondiepe zone. Ook komen er twee eilandjes en een nieuwe boezemkade. De werkzaamheden zijn in maart gestart.

Voor de noordse woelmuis ontwikkelt zich in de Grutte Potten zo een beter leefgebied, voor vissen een aantrekkelijk paaigebied. Verder komt in het water een golfbreker van stortstenen en schelpen te liggen, die voor steltlopers dienst kan doen als broedplaats. De zuidwesthoek van het gebied krijgt een zwaluwwand en een voorziening voor vleermuizen.

Bankjes en uitkijkpunt

Voor recreanten wordt het wandelpad opgeknapt. Daarnaast vinden zij in het gebied straks twee bankjes en een uitkijkpunt op de hoek van de Houkesleat. De oude vogelkijkhut verdwijnt. Het materiaal van de hut krijgt een nieuwe bestemming in enkele kluun- en kanosteigers en een bruggetje bij de Griene Dyk.

Samenwerking

De werkzaamheden in de Grutte Potten zijn een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân. Gezamenlijk creëren zij mooie nieuwe kansen voor natuur, recreatie en waterberging in het gebied. Bovendien besparen ze op deze manier flink in de kosten.

Laatst toegevoegd