Legionella controle bij jachthavens aangescherpt


Datum: 25-04-2015 - Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

Den Haag De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat in het vaarseizoen van 2015 jachthavens controleren op legionellapreventie. De inspecties hebben tot doel de naleving te verbeteren en daarmee legionella te voorkomen.

Beheersplan legionella

De jachthavens moeten bij de controles kunnen laten zien dat zij beschikken over een juiste risicoanalyse en een beheersplan legionella. Daarnaast kijkt de ILT of alle vereiste beheersmaatregelen zijn uitgevoerd. Controle of er structureel drinkwatermonsters zijn genomen en of eventuele overschrijdingen zijn gemeld bij de ILT zijn ook onderdeel van de inspecties.

Op basis van de resultaten van de eerste reeks controles maakt de ILT een analyse van de naleving. Bij alle overige jachthavens worden die documenten opgevraagd op onderdelen waar de naleving slecht is. Zijn de documenten in orde, dan kan een inspectiebezoek achterwege blijven. Op deze manier wil de ILT de inspectielast bij jachthavens verlagen.

Bedrijven die overtredingen hebben begaan, riskeren een last onder dwangsom van maximaal 28.000 euro. Bij herhaalde overtreding krijgen bedrijven daarnaast een boete van maximaal 7.000 euro per overtreding.

Meer informatie http://www.ilent.nl/actueel/ilt-inspecteert-jachthavens-op-legionellamaat.aspx

Laatst toegevoegd