Onderzoek diepere 
vaargeul van en naar Ameland


Datum: 05-05-2015 - Bron: Cobouw

Veerboot Sier Ameland - foto Watersportbank
Foto: ©WatersportBank.nl

Rijk en regio gaan bekijken of de vaargeul van en naar Ameland moet worden verbeterd. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld in een brief aan de Tweede Kamer.

De veerdienst tussen Holwerd en Ameland kampt al langer met problemen. Geregeld komen boten later aan, vooral bij lage waterstanden.  Mansveld wijt dat ten dele aan de natuurlijke dynamiek. Zo vindt voortdurend slibafzetting plaats, waardoor de breedte en de diepte van de route afnemen. Met de jaren is het traject ook meer gaan meanderen, waardoor veerboten in de bochten minder snel kunnen varen.

Met de regio gaat Mansveld onderzoeken hoe ze de problemen het hoofd kan bieden. Daarbij valt te denken aan het verbeteren van de bochten, het creëren van passeerplaatsen en het verbreden en verdiepen van de vaargeul. In 2016 volgt meer duidelijkheid.

Vaargeul nij Holwerd
Foto: ©WatersportBank.nl

Op de foto zie je hoe dicht de veerboot langs de ondieptes vaart.

19-03-2011
De Waddenzee Kan Niet Zonder Zeespiegelstijging
De Waddenzee met haar kenmerkende droogvallende platen en kwelders, kan niet zonder een beetje zeespiegelstijging. Alleen zo blijft het unieke patroon van platen en geulen in stand. Dit was donderdag 17 maart een van de meest opmerkelijke conclusies van het symposium Sandy Solutions in Post-Plaza Leeuwarden. Lees verder >>

Dichtslibben vaargeulen gevolg aanleg van de Afsluitdijk

Experts van Deltares, Rijkswaterstaat, Imares en Arcadis namen de ruim 200 geïnteresseerden mee in de dynamiek van de Waddenzee en de gevolgen van menselijke ingrepen op het systeem. Zo werd duidelijk dat het dichtslibben van de vaargeulen naar de eilanden een duidelijk gevolg is van de aanleg van de Afsluitdijk en de afsluiting van de Lauwerszee.

Veel aandacht ging uit naar de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de verwachte zeespiegelstijging. Uit de presentaties bleek dat de Waddenzee een geringe stijging goed kan bijhouden. Dit gaat echter alleen op bij voldoende aanvoer van zand en slib. Het behoud van de dynamiek en het vrije transport van sediment zijn hiervoor onontbeerlijk. Alleen zo kan de Waddenzee meegroeien met het stijgende water.

Lees hier verder

Laatst toegevoegd