Algemene Ledenvergadering Hiswa Ver. kende een kritische toonzetting


Datum: 18-12-2013 - Bron: Hiswa Vereniging

Logo Hiswa VerenigingDe Algemene Ledenvergadering (ALV) van HISWA Vereniging op 2 december jongstleden kende een kritische toonzetting. Dat was te verwachten na twee lastige jaren met een fors verlies over 2012. Het jaar waarin de HISWA te water van IJmuiden naar Amsterdam verhuisde en er een reorganisatie plaatsvond bij zowel HISWA Multimedia B.V. als HISWA Vereniging.

Tijdens de ALV waren circa 60 leden aanwezig. Allereerst liet het bestuur bij monde van Oscar Snijders de jaren 2012 en 2013 de revue passeren. Dat leidde tot kritische opmerkingen over het gevoerde beleid in tijden van economische tegenwind.

Leden gingen akkoord met de jaarrekening 2012 en verleenden het Verenigingsbestuur décharge voor het gevoerde beleid. André Vink gaf een toelichting op de conceptbegroting 2014 en beantwoordde vragen over o.a. de huisvestingskosten. Geert Dijks presenteerde vervolgens een conceptvisie voor 2014 – 2016. Luit Ezinga (algemeen voorzitter bij HISWA) lichtte daarna een aantal keuzes voor de organisatie op korte termijn toe, waaronder een tweede reductie op de personeelskosten. Deze maatregelen zijn nodig voor een sluitende begroting voor 2014.

Tweede Algemene Ledenvergadering

Er volgde een discussie met de aanwezigen in de zaal. Na deze discussie besloot het bestuur de begroting aan te houden tot de tweede Algemene Ledenvergadering (nodig voor de wijziging van de bestuurs- en verenigingsstructuur) eind februari 2014. Dit om het nieuw te benoemen Bestuur de ruimte te geven alle gepresenteerde keuzeonderdelen voor de toekomst nog eens goed te bespreken en een ledenraadpleging te doen. De leden bevestigden de noodzaak tot een sluitende begroting te komen  en onderschreven dat het in gang gezette ontslagtraject moet worden doorgezet. De voorzitter gaf aan dat de executie van de voorgenomen ontslagen zo mogelijk na deze tweede ALV plaatsvinden. Tijdens de tweede Algemene Ledenvergadering wordt de definitieve begroting vastgesteld. De statutenwijziging met betrekking tot de veranderende bestuurs- en verenigingsstructuur wordt dan eveneens bekrachtigd.

Ledenraadpleging

In de komende weken voert een onafhankelijk bureau een ledenraadpleging uit. Dit ter ondersteuning om de visie 2014-2016 “Samen méér markt, méér rendement” vast te stellen. Bestuur en directie zijn momenteel in overleg over de wijze waarop dit het beste kan worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat u als lid de gelegenheid krijgt zich uit te spreken over de richting van de organisatie. De resultaten neemt HISWA Vereniging mee in de visie 2014-2016.

Overgangsbestuur

Het volledige Verenigingsbestuur en de Algemeen Voorzitter Luit Ezinga traden - bijna geheel conform de statutaire termijn – tijdens de Algemene Ledenvergadering af. Zij maken plaats voor een overgangsbestuur dat tot eind februari zitting heeft, met uitzondering van de Algemeen Voorzitter, die voor drie jaar werd benoemd. Peter Brussel (Algemeen Voorzitter), Jan Zetzema, Paul Hameeteman en Oscar Snijders vormen het overgangsbestuur. In de komende weken wordt het definitieve Algemeen Bestuur samengesteld (maximaal 9 leden) en ter benoeming voorgedragen tijdens de tweede Algemene Ledenvergadering eind februari 2014. Voor de diverse bestuursfuncties meldden zich al kandidaten met wie het bestuur en de directie de komende periode gesprekken voeren.

Wijziging bestuurs- en verenigingsstructuur

De bestuurs- en verenigingsstructuur wijzigt. Er komt een kleiner bestuur (van 24 naar max 9 leden) met daarbinnen een Dagelijks Bestuur met een Algemeen Voorzitter, Vicevoorzitter en Penningmeester. Verder komen er afdelingsbesturen van de afdelingen Jachtbouw, Handel en Recreatie. De afdelingen omvatten de 13 bedrijfsgroepen. De afdelingsvoorzitters hebben zitting in het nieuwe Algemeen Bestuur. Er is ook ruimte voor het vervullen van een bestuurlijke zetel vanuit HISWA Holland Yachting Groep/Export en de regio’s, alsmede sociaal beleid. Op deze wijze zijn de ledengroeperingen en thema’s bestuurlijk ingebed. Tijdens de ALV kwamen er geen op- of aanmerkingen op deze wijzigingsvoorstellen. Het vereiste quorum voor goedkeuring was echter niet aanwezig; daarvoor is een tweede Algemene Ledenvergadering nodig, die eind februari 2014 zal worden gehouden om het tempo er goed in te houden.

Laatst toegevoegd