Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van de Website Watersport-Bank.nl zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de Website Watersport-Bank.nl. Door gebruik te maken van de diensten van de WATERSPORT-BANK, geeft de bezoeker en/of klant aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden, ter inzage liggend ten kantore van HIM- WATERSPORT-BANK, Kamerik, Mijzijde 62-63. Deze voorwaarden vormen een onverbrekelijk geheel met de website van de Watersport-Bank en zijn ook op deze betreffende site ter inzage.

Aan adverteren op de Watersport-bank zijn kosten verbonden. Lees eerst de informatie door hier te klikken als u zakelijk wilt adverteren of hier als u dit als particulier wilt doen.

Vrijwaring

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Er kan geen enkel recht aan ontleend worden.

Watersport-bank.nl is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie zou kunnen ontstaan of welke het gevolg is van gebruik door derden van deze informatie.

De gegevens van de schepen en jachten zijn in goed vertrouwen weergegeven maar worden niet gegarandeerd en kunnen niet worden gebruikt voor contracten.

Informatie verzonden aan Watersport-bank.nl via het internet of e-mail of deze website is niet beveiligd.

Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee delen:
I Algemene voorwaarden Watersport-Bank
II Privacy Statement Watersport-Bank
 

I Algemene voorwaarden Watersport-Bank

Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

· HIM- Watersport-Bank:de eigenaar en exploitant van de website, merk- en domeinnaam Watersport-Bank.nl, ingeschreven in het handelsregister van Utrecht onder nummer 30.201.469, die onder andere doormiddel van een Watersportbotenportaal diensten via internet verleent.

· Website: de websites van de Watersport-Bank (Watersportbank) die via internet oproepbaar zijn met adres www.Watersport-Bank.nl , www.Watersport-Bank.com, www.Watersportbank.eu, www.Botenbank.eu, www.Watersportbank.nl, www.boten.pro

· Bezoeker: iedereen die via internet de aangeboden informatie van de Watersport-Bank bekijkt en/of opvraagt.

· Klant: iedereen die zich registreert bij de Watersport-Bank en/of gebruik maakt van één of meerdere diensten van Watersport-Bank.nl. Ongeacht of dit gratis of betaalde diensten zijn.

· Adverteerder: Degene die een Advertentie plaatst op de Website;

· Overeenkomst: De overeenkomst tussen koper en verkoper die gebruik maken van de Website

· Advertentie: het op of via de website van de Watersport-Bank kenbaar maken van:
a. een voorgenomen verkoop van een boot;
b. een aangeboden product of dienst;
c. merk-, product- of bedrijfsnaam.

· Aanbieding: De door of namens verkoper aangeboden boot met de omschrijving zoals op de website is weergegeven.

· Boot: de roerende zaak, die via de Watersport-Bank wordt aangeboden.

· Verkoper: degene(n) in wiens (wier) opdracht de verkoop wordt gehouden en die tot het verkopen van de boot krachtens enig recht bevoegd is (zijn).

· Vraagprijs: de door de verkoper gewenste koopsom voor de boot.

· Button: aanklikbaar vlak op de Watersport-Bank website.

· Factuur: De mailing waarin kenbaar wordt gemaakt dat de advertentie op de website is geplaatst (particulier of zakelijk), of een bedrijfs- of makelaarsaccount is geopend; fungeert tevens als factuur voor de klant.

· Inschrijvingskosten: de kosten die de gebruiker moet betalen voor banneradvertenties; bootadvertenties; bootfotopromoties; bedrijfsaccount; makelaarsaccount.

· Verkoop-/Koopovereenkomst: Model document waarvan koper en verkoper gebruik kunnen maken voor het sluiten van een verkoop/koopovereenkomst

· Agenda: Overzicht van Watersport- en aan de watersport gelieerde evenementenoverzicht, waarin een plaats, omschrijving, start en einddatum, websitelink van het betreffende evenement wordt weergegeven.

· Nieuws: Overzicht van Watersport- of eraan gelieerde artikelen, en/of verwijzing middels een weblink naar de bron van het betreffende artikel.

· Link(s): verwijzing naar andere websites vanaf de Watersport-Bank.nl, naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins

· Overmacht: elke, van de wil van de Watersport-Bank, onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door de Watersport-Bank jegens derden geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van de Watersport-bank kan worden verlangd.

· Persoongegevens: Door de gebruiker van de Website te verstrekken gegevens die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn, waaronder maar niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats gegevens, e- mailadres en bankrekeningnummer.

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker of klant die gebruik maakt van de website van de Watersport-Bank, dan wel van de aangeboden diensten van de Watersport-Bank. Iedere bezoeker of klant geeft aan door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

Overal waar in deze voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.
Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Van deze voorwaarden kan slechts door schriftelijke overeenkomst worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

De inhoud van de website Watersport-Bank.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website verouderd is of onjuistheden bevat. HIM-Watersport-Bank wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.

De Watersport-Bank.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de Watersportbank geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (implicite) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Watersportbank garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke produkten gedane bewering. De informatie op de Watersportbank wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddelijke ingang zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 

Artikel 2 Dienstverlening
Met de website www. Watersport-Bank.nl beoogt Him-Watersport-Bank een internet portaal functie te vervullen voor watersporters. Op de website wordt informatie aangeboden in de vorm van te koop staande boten, alsmede meer algemene informatie met betrekking tot watersportnieuws en evenementen. De Watersport-Bank biedt haar diensten aan zowel particuliere als professionele partijen aan.

Door gebruik te maken van elektronische communicatiemiddelen komt een geldige overeenkomst tot stand. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de rechtsgeldigheid van het aanbod en/of de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van de Watersport-Bank gelden hierbij als vermoeden van bewijs. De Watersport-Bank is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen en/of het niet behoorlijk overkomen van mededelingen als gevolg van elektronische communicatiemiddelen, behoudens voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Aanbiedingen van de Watersport-Bank zijn vrijblijvend, tenzij de Watersport-Bank daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen waarbinnen een aanbod gestand gedaan wordt en geaccepteerd kan worden. De Watersport-Bank heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder vooruitbetaling door de klant.


Artikel 3 Technische beperkingen
Eenieder die gebruik maakt van de website van de Watersport-Bank is bekend met en accepteert het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem en/of de website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar is. Hoewel de Watersport-Bank, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, is zij niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. De bezoeker en/of klant vrijwaart bij voorbaat de Watersport-Bank voor schade in elke vorm, direct of indirect, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval.


Artikel 4 Aansprakelijkheid
De Watersport-Bank is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen kopers en verkopers en tussen kopers en verkopers gesloten overeenkomst. Met als gevolg dat de Watersport-Bank geen controle heeft over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de verkoper om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan. Watersport-Bank.nl kan niet garanderen dat de koper of verkoper daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Watersport-Bank.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (koop- )overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan.
Bezoeker en/of klant vrijwaart Watersport-Bank.nl in het geval van meningsverschillen met één of meerdere bezoekers en/of klanten, voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil.
De door klanten van de Watersport-Bank aangeboden informatie wordt niet door de Watersport-Bank gecontroleerd. Aanbieder, verkoper, en koper zijn zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en hun daden via de internetsite. Watersport-Bank.nl is een passief medium en geeft slechts on- line weer wat door de klant ingevoerd is.
De aansprakelijkheid van Watersport-Bank.nl ten opzichte van bezoeker, klant of derden in iedere omstandigheid is beperkt tot het door klant aan de Watersport-Bank, conform deze algemene voorwaarden, verschuldigde bedrag. De Watersport-Bank is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens indien men bewijst dat er sprake is van opzet. Watersport-Bank.nl is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.Artikel 5 Advertentie
Indien de klant een bootadvertentie plaatst op de website van Watersport-Bank.nl, geeft de klant impliciet aan gerechtigd te zijn om deze boot te mogen verkopen. Wanneer een bezoeker en/of klant reageert op een advertentie, geeft deze impliciet aan om gerechtigd te zijn als koper op te treden. De klant garandeert dat de informatie op de website van Watersport-Bank.nl:
a. niet onjuist, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zal zijn;
b. met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze derden
c. geen virussen of andere (computer) programmatuur zal bevatten.

De klant vrijwaart Watersport-Bank.nl voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie.

De informatie die door Adverteerder c.q. verkoper in een Advertentie of anderszins wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie dient niet te worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en dient geen diensten en/of producten van een Adverteerder c.q. verkoper in het algemeen aan te prijzen. Bij verwijzing in een Advertentie naar een hyperlink dient deze direct relevant te zijn. De Watersport-Bank behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht informatie en/of hyperlinks per direct te (laten) verwijderen.

De Watersport-Bank behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen. Watersport-Bank.nl behoudt zich ook het recht voor om Advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van de Website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen:

· de betreffende producten zijn in een “verkeerde”rubriek geplaatst;

· de producten en/of de prijzen in de Advertenties zijn op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;

· het betreffende product en/of Advertentie maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;

· het betreffende product zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendommen van derden danwel is niet toegestaan

· het betreffende product is in meer dan één rubriek of anderszins dubbel geplaatst;

· het betreffende product en-/of de inhoud van de Advertentie bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno- materiaal of is anderszins onrechtmatig;

· advertenties die anderszins naar de mening van Watersport-Bank.nl aanstootgevend zijn;

· er een vermoeden bestaat dat de Advertentie gestolen producten betreft;

· het betreffende product is een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product;

· de Advertentie heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming;


Artikel 6 Strafbare gedragingen
De bezoeker en/of klant garandeert geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van Watersport-Bank.nl, op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden. Het is bezoeker en/of klant niet toegestaan om de systemen van de Watersport-Bank te gebruiken voor strafbare gedragingen. Zoals, maar niet beperkt tot, het schenden van auteursrechten of het verspreiden van aanstootgevend materiaal, bij wet verboden uitlatingen of het zonder toestemming binnendringen van computersystemen. Geconstateerde feiten zullen worden gemeld bij de juiste autoriteiten en eventuele schade zal verhaald worden op de bezoeker en/of klant.

De Watersport-Bank zal de klant de toegang tot het systeem blokkeren of intrekken indien gebleken is dat deze, op welke wijze dan ook, in verband gebracht kan worden met strafbare activiteiten of activiteiten die een juiste werking van het systeem trachten te verhinderen of bemoeilijken. De Watersport-Bank is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.

Artikel 7 Tarieven
Alle prijzen die door de Watersport-Bank gecommuniceerd worden als vergoeding voor de verleende diensten, zijn, tenzij expliciet anders aangegeven, inclusief BTW. Alle bedragen zijn in Euro’s, tenzij expliciet anders omschreven. De betalingstermijn is voor particulieren 10 dagen en voor zakelijke adverteerders 14 na factuurdatum.

Watersport-Bank.nl behoudt zich het recht voor de inschrijvingskosten op elk moment in het jaar aan te passen . Indien de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, behoudt de Watersport-Bank zich het recht voor om, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, het verschuldigde bedrag te verhogen met een vertragingsrente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente. Watersport-Bank.nl kan en mag, zonder nadere kennisgeving, na het verstrijken van de betalingstermijn, buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom in rekening brengen.
Indien de klant niet binnen de betalingstermijn de factuur voldaan heeft, kan de Watersport-Bank, zonder dat enige ingebrekestelling vooraf nodig is, haar de toegang tot het systeem ontzeggen en de dienstverlening opschorten tot het moment van betaling. De aangeboden informatie van de klant zal verwijderd worden. De extra kosten die de Watersport-Bank hiervoor moet maken zullen bij de klant in rekening gebracht worden, evenals de nog niet gefactureerde vergoeding voor het restant van de overeengekomen contractperiode.

Artikel 8 Eigendomsrechten
Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van de Watersport-Bank en mag behoudens toestemming niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten terzake van de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het woord berusten bij de Watersport-Bank.


Artikel 9 Klachten
Klachten dienen, bij voorkeur per email , direct doch binnen een week gemeld te worden. HIM-Watersport-Bank zal hierop zo spoedig mogelijk reageren.

II Privacy Statement Watersport-Bank

De Watersport-Bank legt de Persoonsgegevens, die door gebruikers worden ingevuld voor het gebruikmaken van de Website in haar database vast.

Indien gebruik wordt gemaakt van de Website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam/adres/woonplaats-gegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de Website.

De Persoonsgegevens zullen aangewend worden om gebruikers in staat te stellen een Overeenkomst te sluiten.


Bezoekers informatie
Van alle bezoekers aan de website van de Watersport-Bank worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website of onze diensten. Het doel ervan is om de inrichting van onze website te optimaliseren. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

De Watersport-Bank maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Cookies zijn hele kleine bestanden die op de lokale harde schijf geplaatst worden. Met behulp van een cookie kan onze website herkennen wanneer een bezoeker weer langskomt. Cookies geven de mogelijkheid om te profiteren van de voordelen van de persoonlijk instellingen (zoals gebruikersnamen, wachtwoorden en zoekinstellingen), waardoor het gebruik van de diensten van de Watersport-Bank versneld en verbeterd worden. De internetbrowser van de PC van de bezoeker kan eenvoudig worden ingesteld om cookies te weigeren. Dit zal echter een vertragend effect hebben op het gebruik van de site van de Watersport-Bank.

Links
De Watersport-Bank bevat links naar de websites van derden met verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins. Dit impliceert op geen enkele wijze zeggenschap over of de goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie. De Watersport-Bankheeft geen invloed op en is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacy wetgeving van onze partners of van andere partijen.

DE WATERSPORT-BANK behoudt zich het recht voor het Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Persoonsgegevens
De Watersport-Bank spant zich in de privacy van haar gebruikers te beschermen. Alle privacy gevoelige informatie, die aan ons wordt verstrekt valt onder dit Privacy Statement. De Watersport-Bank spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alléén te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in het onderstaande Privacy Statement. De Watersport-Bank werkt conform de vigerende Nederlandse Privacywetgeving.

 

Laatst toegevoegd